Свидрук І.І., Миронов Ю.Б., Кундицький О.О. Теорія організації

Свидрук І.І., Миронов Ю.Б., Кундицький О.О. Теорія організації

Передмова

Сьогодні актуальною є проблема вироблення сучасних управлінських підходів щодо створення, функціонування й еволюції організацій. Тому важливо визначити й розробити оптимальні методи активного вивчення теорії організації студентами.

Метою даного підручника «Теорія організації» є допомога студентам в оволодінні ними знань про теорію та практику функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища; опануванні питань ефективного управління діяльністю організацій; набутті практичних вмінь і навичок щодо побудови, створення та постійного розвитку успішних і прогресивних організації.

У теорії організації об'єктом вивчення є організаційний досвід навколишньої дійсності. При цьому, основні завдання пізнання полягають у систематизації цього досвіду, в осмисленні способів організації природи і людської діяльності, поясненні й узагальненні цих способів, встановленні тенденцій та закономірностей їх розвитку.

Об'єкт теорії організації - це регульовані та самокеровані процеси, що відбуваються в суспільних організаційних системах, сукупність організаційних відносин як за вертикаллю, так і за горизонталлю: організація і дезорганізація, субординація і координація, впорядкування та узгодження, тобто взаємодія людей з метою організації спільної діяльності, виробництва матеріальних благ, відтворення самих себе як суб'єктів суспільних змін.

Підручник сприяє досягненню наступних завдань:

 • вивчення основних організаційних теорій;
 • вивчення теоретико-методологічних засад створення й функціонування організацій;
 • використання методологічних та методичних прийомів вивчення ефективної діяльності й проектування організацій;
 • засвоєння основних методичних підходів аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища організацій;
 • набуття вмінь побудови організаційних структур організацій різних типів;
 • набуття навичок створення іміджу й культури організацій;
 • вивчення та розв’язання проблем соціального характеру, що виникають в організаціях тощо.

Підручник складається з таких матеріалів, які можуть бути використані як на практичних заняттях, так і для перевірки результатів самостійної роботи студентів. Це сприяє розвитку наукової творчості студентів та забезпечує самостійну роботу студентів над курсом, що відповідає сучасним вимогам Болонської системи.

Структурно підручник складається з:

 1. передмови;
 2. дев’яти тем, кожна з яких містить:
  • ключові орієнтири до вивчення теми;
  • висвітлення основних питань;
  • питання для самоконтролю до кожної теми;
  • тести до кожної теми;
 3. бібліографічного опису;
 4. словника термінів;
 5. ключів до тестів.

Даний підручник є однією з перших вітчизняних спроб подати всі теоретико-методологічні аспекти нормативної навчальної дисципліни «Теорія організації».

Придбати підручник можна на сайті OLX.UA