Програма комплексного державного екзамену для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ОКР «бакалавр»

Укладачі: Трут О.О., Миронов Ю.Б., Скрипко Т.О., Свидрук І.І., Коцупей В.М., Фединець Н.І.

ВСТУП

Державна атестація студентів, які закінчують вищі навчальні заклади, полягає у встановленні відповідності рівня якості отриманих ними знань вимогам стандартів вищої освіти після закінчення навчання за напрямом підготовки. Державна атестація студента – це форма підсумкового контролю, що проводиться після завершення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем з метою визначення фактичної відповідності підготовки випускників нормативним освітньо-кваліфікаційним вимогам. Відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти у Львівській комерційній академії державна атестація студентів на рівні бакалавра за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» проводиться у формі комплексного державного екзамену за фахом.

Метою державної атестації з освітньо-професійної програми підготовки студентів ОКР «бакалавр» є визначення рівня засвоєння студентами нормативних дисциплін циклу професійної підготовки, а саме: «Менеджмент», «Управління персоналом», «Стратегічне управління», «Адміністративний менеджмент», «Операційний менеджмент», «Самоменеджмент», «Управління інноваціями», «Теорія організації».

Інформаційною базою для формування засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки є змістові модулі за програмами навчальних дисциплін, що формують систему компетенцій бакалавра і виносяться на державну атестацію.

Державна атестація студента здійснюється Державною екзаменаційною комісією. Державна екзаменаційна комісія є єдиною для денної і заочної форм навчання. До складу комісії входять голова і члени комісії. Голова Державної екзаменаційної комісії призначається з числа провідних спеціалістів і високопрофесійних фахівців відповідної спеціалізації. Члени Державної екзаменаційної комісії призначаються з числа професорсько-викладацького складу кафедри менеджменту.

Усі засідання Державної екзаменаційної комісії протоколюються секретарем. Протоколи засідання Державної екзаменаційної комісії та індивідуальні навчальні плани студентів з проставленими в них результатами державної атестації підписуються головою і членами Державної екзаменаційної комісії.

Засобами оцінювання рівня професійних знань, умінь та навичок бакалаврів, ступеня сформованості їх професійних компетенцій є теоретичні питання (тести) та практичні розрахунково-аналітичні завдання. Відповідно, комплексний державний екзамен складається з двох етапів:

I етап – тестова перевірка знань з дисциплін: «Менеджмент», «Управління персоналом», «Стратегічне управління», «Адміністративний менеджмент», «Операційний менеджмент», «Самоменеджмент», «Управління інноваціями», «Теорія організації».

II етап – письмове розв’язання розрахунково-аналітичного завдання з однієї із дисциплін: «Менеджмент», «Управління персоналом», «Стратегічне управління», «Адміністративний менеджмент», «Операційний менеджмент», «Самоменеджмент», «Управління інноваціями», «Теорія організації», що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

Комп’ютерне тестування передбачає використання програм, які забезпечують можливість рівномірного подання тестових завдань пропорційно до розділів, сформованих відповідно до вказаних дисциплін. Державна комісія вводить до ЕОМ інформацію щодо алгоритму оцінювання і тривалості тестування, дату проведення тестування, максимальну тривалість (60 хвилин).

Програма тестування забезпечує студента можливістю:

  • одночасно бачити запитання і всі відповіді тестового завдання;
  • постійно контролювати тривалість тестування (наскрізний порядковий номер кожного тестового завдання та індикатор часу).

Програма тестування забезпечує можливість відкриття екранної сторінки з підсумковою оцінкою за тестування тільки викладачем-екзаменатором. Державна екзаменаційна комісія фіксує результат комп’ютерного тестування кожного студента в екзаменаційній відомості.

Оцінювання результатів розв’язання розрахунково-аналітичного завдання відбувається за такими загальними критеріями (табл. 1):

Таблиця 1. Критерії оцінювання розрахунково-аналітичної задачі

Кількість балів Якість виконання завдання
90-100 Студент має системні глибокі знання відповідного обсягу та в межах вимог навчальних програм, свідомо використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати вивчений матеріал, користуватися джерелами інформації, приймати рішення. Студент правильно розв’язав задачу або вирішив практичну ситуацію; при виконанні практичного завдання були наведені необхідні формули, теоретичні положення або законодавчо-нормативні акти, зроблений ґрунтовний висновок
82-89 Знання студента є достатніми, він володіє вивченим матеріалом в обсягах, необхідних для виконання стандартних завдань; правильно відтворює навчальний матеріал, знає основоположні теорії і факти, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки. Студент під час виконання завдання допустив незначні арифметичні помилки, що загалом не впливають на хід розв’язку; надав ґрунтовний висновок, навів не всі теоретичні положення або законодавчо-нормативні акти, обґрунтування
74-81 Студент показав знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь недостатньо аргументована та містить помилки, що порушують логіку викладення навчального матеріалу. Вміє застосовувати знання під час виконання завдань за аналогією. При виконанні завдання допустив помилки, що впливають на результат розв’язку задачі або вирішення практичної ситуації, не вказав необхідні теоретичні положення або законодавчо-нормативні акти, відсутні обґрунтування та формули; зроблений поверхневий висновок
64-73 Студент відтворює основний навчальний матеріал, але не розуміє зв’язків і залежностей між явищами чи фактами. Він неправильно виконав розрахунки при вирішенні практичного завдання, що негативно вплинуло на кінцевий результат
60-63 Студент має недостатні знання, відчуває труднощі при викладенні навчального матеріалу, слабо застосовує теоретичні положення під час вирішення практичного завдання
0-59 Студент не може осмислити зміст навчального матеріалу і публічно чи письмово подати його, відмовився від виконання завдання

 
Рішення про оцінювання знань, виявлених при складанні комплексного державного екзамену за фахом приймається Державною екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.

Підсумкова оцінка комплексного кваліфікаційного державного екзамену формується з оцінок за кожний із етапів комплексного державного екзамену (40% результату за тестове випробування і 60% результату розв’язання розрахунково-аналітичного завдання):
 

ОП = 0,4·ОТ + 0,6·ОЗ,

 
де ОП – підсумкова оцінка комплексного державного екзамену;
ОТ – оцінка за тести;
ОЗ – оцінка за задачу.
 
Загалом оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням у традиційну 4-бальну та шкалу ECTS. У протокол засідання Державної екзаменаційної комісії кожному студенту виставляється підсумкова оцінка за 100-бальною, 4-бальною системами та шкалою ECTS.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється таким чином (табл. 2):
 
Таблиця 2. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою
90-100 А відмінно
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно
0-34 F

Програма комплексного державного екзамену

Менеджмент

 
Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
 
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління.

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підходи, моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне, науковий, експертний, соціологічні методи (анкетування, інтерв’ювання, тестування).
 
Тема 2. Історія розвитку менеджменту
 
Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту.

Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.
 
Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту
 
Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід, системний підхід, ситуаційних підхід. Закони і закономірності менеджменту.

Сутність, природа та роль принципів менеджменту. Взаємозв’язок між принципами менеджменту.
 
Тема 4. Функції та методи менеджменту
 
Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв’язок конкретних і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних.

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів і функцій менеджменту.

Тема 5. Процес управління
 
Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанта дій, реалізація рішення, зворотний зв’язок. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність.

Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень.

Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень.
 
Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту
 
Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв’язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування. Політика, правила, процедури.

Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей.
 
Тема 7. Організування як загальна функція менеджменту
 
Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

Повноваження, обов’язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризації управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія структур організації.
 
Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту
 
Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і винагород працівника в процесі мотивування. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи. Зіставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.
 
Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту
 
Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінювання та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотний зв’язок під час контролю. Види управлінського контролювання.
 
Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту
 
Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи процесу регулювання.
 
Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті
 
Інформація, її види та роль у менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації. Вимоги, що висуваються до інформації.

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв’язок у процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.
 
Тема 12. Керівництво та лідерство

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керування та континууму стилів керівництва. Критерії оцінювання стилю менеджера.

Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.
 
Тема 13. Ефективність менеджменту
 
Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, загально організаційна. Особливості оцінювання різновидів ефективності.

Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. Підходи до оцінювання ефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна та соціальна ефективності менеджменту. Системи показників економічної, організаційної та соціальної ефективностей менеджменту, їх склад і методи визначення.

Напрями підвищення ефективності управління організацією.

Сутність і різновиди відповідальності та етики у менеджменті.

Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Сутність та значення соціальної поведінки менеджменту.

Культура менеджменту.
 

Рекомендована література

 
1. Друкер П. Менеджмент. Management / П. Друкер. – М. : Вильямс, 2011. – 700 с. 
2. Герчикова И. Н. Менеджмент : учебник / И. Н. Герчикова. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 501 с.
3. Гріфін Р. Основи менеджменту : підручник / Р. Гріфін, В. Яцура. – Львів : Бак, 2001. – 624 с.
4. Кузьмін О. Є. Менеджмент : навчальний посібник / О. Є. Кузьмін. – Львів : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009. – 152 с.
5. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту : підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – К. : Академвидав, 2007. – 464 с.
6. Дяченко Т. О. Основи менеджменту : навчальний посібник / Т. О. Дяченко. – К. : Кондор, 2010. – 176 с.
7. Маркіна І. А. Менеджмент підприємства : навчальний посібник / І. А. Маркіна. – К. : Укоопосвіта, 2000. – 268 с.
8. Мартитенко М. М. Основи менеджменту : підручник / М. М. Мартиненко. – К. : Каравела, 2005. – 494 с.
9. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 2003. – 702 с.
10. Осовська Г. В. Менеджмент організацій : навчальний посібник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2005. – 860 с.
11. Пилипенко С. М. Менеджмент : навчальний посібник / С. М. Пилипенко, А. А. Пилипенко, В. І. Оленко. – Харків : Видавництво ХДЕУ, 2002. – 208 с.
12. Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підручник / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2007. – 576 с.
 

Управління персоналом

 
Тема 1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій
 
Роль та значення управління персоналом як науки. Людина як суб’єкт і об’єкт управління персоналом. Орієнтація персоналу на корпоративну культуру. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій. Проблеми та тенденції у кадровому менеджменті успішних компаній.

Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Зміст понять «трудові ресурси», «персонал», «трудовий потенціал», «кадри». Системний підхід до управління персоналом організації. Основні елементи (підсистеми) управління персоналом.

Етапи історичного розвитку управління персоналом. Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. Зміст концепцій «управління кадрами», «управління персоналом», «менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами». Особливості управління персоналом у закордонних компаніях: можливості використання досвіду.
 
Тема 2. Управління персоналом як соціальна система
 
Характерні риси особистості, що пов’язані з її поведінкою в організації. Поняття особистості. Ціннісна орієнтація працівника. Індивід й індивідуальність: спільне та відмінне персоналу. Класифікація персоналу за категоріями та його характеристика: виробничий персонал (робітники) та управлінський персонал (службовці), зміст виконуваних функцій та основні категорії в організаціях різних сфер діяльності.

Основні характеристики персоналу організації. Чисельність та структура персоналу організації. Нормативна, фактична облікова та середньооблікова чисельність працівників організації. Структура персоналу: організаційна, соціальна, штатна, рольова, функціональна.

Співвідношення та зміст понять «професія», «спеціальність», «кваліфікація», «посада». Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Компетентність і компетенції працівника. Види компетенцій та їх рівні. Професійна компетентність і професійна придатність.
 
Тема 3. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації
 
Поняття та значення кадрової політики в організації. Фактори, що впливають на формування кадрової політики та умови її реалізації. Класифікація типів кадрової політики за основними ознаками. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації.

Етапи розробки (проектування) кадрової політики та їх зміст: нормування, програмування та моніторинг персоналу. Розробка та реалізація кадрової політики у концептуальних кадрових документах. Правова база для здійснення сучасної кадрової політики (зміст та протиріччя).

Сутність стратегії управління персоналом. Основні типи кадрової стратегії. Взаємозв’язок стратегії розвитку організації, стратегії управління персоналом та кадрової політики. Механізм розроблення та реалізації стратегії управління персоналом. Прогнозування в роботі з персоналом як основа розроблення кадрової стратегії.
 
Тема 4. Кадрове планування в організаціях
 
Поняття кадрового планування. Мета та завдання планування роботи персоналу на підприємстві. Види планування: стратегічне, тактичне, операційне (поточне). Фактори, що впливають на визначення потреб у персоналі. Поняття маркетингу персоналу та його функції.

Методи визначення потреб підприємства у персоналі. Характеристика методів планування персоналу. Планування чисельності персоналу за категоріями посад: основна та додаткова потреби у персоналі. Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел майбутніх потреб у персоналі. Способи нормування ресурсів.

Оперативний план роботи з персоналом в організації. Індивідуальний план працівника. Структура інформації про персонал.
 
Тема 5. Організація набору та відбору персоналу
 
Зміст процесу набору та наймання працівників. Основні джерела інформації про вакансії. Визначення вакантних місць. Формування вимог до претендентів. Професіограма: модель співробітника і модель посади. Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору. Характеристика джерел залучення кандидатів. Роль кадрових агентств.

Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота. Методи та форми професійної орієнтації. Профорієнтація: суть і завдання, організація роботи. Методи управління професійною орієнтацією працівників. Зарубіжний досвід.

Моделі та методи відбору працівників. Критерії відбору працівників. Загальні процедури найму персоналу в організаціях. Етапи відбору кадрів. Професійний відбір персоналу. Первинний відбір. Техніка проведення телефонної розмови з приводу працевлаштування. Анкетування. Правила проведення інтерв’ю з представниками різних рівнів управління організації. Види співбесід. Довідки про кандидата. Співбесіда з керівником підрозділу. Аналізування та оцінювання індивідуальних відмінностей претендентів, їх зіставлення. Випробування. Рішення про найм.

Трудова адаптація та її види: організаційна, соціально-психологічна, професійна, психофізіологічна. Первинний та вторинний види адаптації. Входження та інтеграція. Швидкість трудової адаптації та фактори, що її зумовлюють. Керівна і виховна ролі керівника та менеджера з персоналу. Інструктаж. Наставництво.
 
Тема 6. Організування діяльності та функції служб персоналу
 
Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, проблеми і тенденції розвитку кадрових служб. Основні функції та відповідальність кадрових служб. Статус, організаційна побудова та принципи розподілу повноважень між працівниками кадрових служб.

Ролі та функції менеджера з персоналу в організації роботи кадрової служби. Вимоги до ділових, професійних та особистісних рис менеджера з персоналу.

Інформаційне та методичне забезпечення служби персоналу. Автоматизовані програми з управління персоналом. Основні регламентуючі документи в організації діяльності кадрових служб. Організація обліку та звітності з персоналу. Заходи з охорони та безпеки кадрової інформації в організації.
 
Тема 7. Формування колективу організації
 
Колектив як соціальна група. Ознаки колективу: єдність мети, умовна відокремленість, організаційна та територіальна єдність. Функції колективу та його різновиди в організації. Роль керівника та менеджера з персоналу у формуванні колективу. Види структур трудового колективу: функціональна, професійно-кваліфікаційна, соціально-демографічна, вікова, соціально-психологічна, соціально-класова.

Колектив як вища форма внутрішньої організації групи. Ознаки колективу. Принципи та етапи процесу створення трудового колективу. Роль корпоративної культури у формуванні колективу організації: норми, цінності, традиції. Формальна і неформальна структури трудового колективу. Типи формальних груп в організації. Фактори утворення неформальних груп та основні ознаки їх існування. Різновиди малих груп в управлінні персоналом. Чинники ефективної роботи групи. Специфіка жіночих колективів.
 
Тема 8. Згуртованість та соціальний розвиток колективу
 
Згуртованість колективу: сутність і стадії. Особливості управління персоналом на етапах розвитку колективу. Колективи згуртовані, розчленовані та роз’єднані. Фактори, що впливають на згуртованість колективу. Поняття про команду та командну роботу в управлінні персоналом. Колектив і команда: спільне та відмінне.

Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкта управління. Психологічна сумісність членів колективу та чинники, що її обумовлюють. Соціальні ролі особистості. Вимоги до психологічних якостей працівників і керівників сучасних організацій. Методи вивчення соціально-психологічного клімату в колективі.

Сутність і значення соціального розвитку колективу. Зміст, етапи розробки проекту, затвердження та реалізація плану соціального розвитку. Характеристика основних розділів і документальне відображення. Методи збирання соціальної інформації.
 
Тема 9. Оцінювання персоналу в організації
 
Оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та різновиди оцінювання персоналу за цілями. Критерії та методи оцінювання персоналу. Якісні, кількісні та комбіновані методи ділового оцінювання працівників організації.

Основні принципи ефективного ділового оцінювання працівників. Оцінювання якості роботи різних категорій персоналу. Методи оцінювання управлінського персоналу: за діловими якостями, за складністю виконуваних функцій, за результатами та цілями діяльності.

Критерії та різновиди ділового оцінювання керівників: оцінювання результатів основної та другорядної діяльностей, оцінювання поведінки в колективі, виконання функцій з управління колективом та оцінювання результатів роботи підлеглих. Показники оцінювання різних категорій посад керівників.

Основні критерії оцінювання спеціалістів: рівень кваліфікації, творчість і винахідливість, ініціативність, виконавська і трудова дисципліна. Оцінювання робітників і службовців: рівень кваліфікації, виконавська і трудова дисципліна, якісні показники роботи, дотримання правил техніки безпеки тощо.

Атестування персоналу: сутність та види. Призначення та зміст атестаційної комісії. Організація та порядок проведення атестації персоналу. Зміст атестації для різних категорій персоналу. Документальне супроводження атестації. Використання результатів атестації персоналу.
 
Тема 10. Управління розвитком і рухом персоналу організації
 
Загальний і професійний розвиток персоналу. Сутність та завдання професійного розвитку персоналу. Виявлення та аналізування потреб персоналу. Навчання персоналу. Програми підготовки персоналу. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка. Післядипломна та додаткова освіти. Стажування. Зміст понять «самоосвіта», «саморозвиток». Перспективи професійного зростання в Україні.

Поняття про трудову кар’єру та службове зростання. Планування та управління службовою кар’єрою працівників. Моделі кар’єри: горизонтальна та вертикальна. Фактори, що визначають напрям та швидкість кар’єри. Створення відповідних умов для кар’єрного зростання працівників.

Управління мобільністю кадрів. Аналізування потреб та оцінювання плану розвитку персоналу. Планування та підготовка кадрового резерву. Формування списку кадрового резерву за категоріями персоналу. Особливості підготовки резерву управлінських кадрів. Ротація кадрів як форма руху і підвищення кваліфікації працівників. Переміщення, переведення на іншу посаду, роботу. Суміщення професій.

Види кадрових нововведень. Інноваційний потенціал працівника.
 
Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу
 
Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Соціальні гарантії. Особливості виходу працівників на пенсію як форма звільнення. Поняття та значення абсентеїзму.

Управління плинністю кадрів та фактори, що її зумовлюють. Абсолютні та відносні показники плинності. Типові порушення трудової та виконавської дисципліни, причини їх виникнення. Нещасні випадки. Дисциплінарний вплив. Розробка заходів із регулювання плинності персоналу.

Управління якістю трудового життя працівників організації. Управління безпекою персоналу: техніка безпеки та охорони здоров’я працівників в організації. Профілактичні та протиепідемічні заходи в управлінні персоналом на підприємстві.
 
Тема 12. Соціальне партнерство в організації
 
Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників. Механізм функціонування системи соціального партнерства: функції і завдання, законодавча база. Інтереси роботодавця і працівників: спільність і розбіжність, імовірність виникнення і загострення конфліктів.

Колективний договір як засіб зміцнення соціального партнерства. Сторони та зміст колективного договору. Порядок укладання та реєстрації колективного договору. Строк чинності колективного договору та контроль за його виконанням.

Регулювання соціально-трудових відносин в організації. Громадські організації. Роль профспілкової організації у представництві інтересів найманих працівників.
 
Тема 13. Ефективність управління персоналом
 
Система економічних, соціальних та організаційних показників управління персоналом: сутність та зміст. Критерії ефективності управління персоналом. Комплексне оцінювання ефективності управління персоналом: сутність, переваги та недоліки у застосуванні. Методи оцінювання ефективності результатів роботи персоналу.

Взаємозалежність ефективності діяльності підприємства та результатів роботи персоналу. Показники оцінювання ефективності діяльності підрозділів з управління персоналом. Ефективність витрат на персонал. Роль кадрового аудиту та кадрового консультування в підвищенні ефективності управління персоналом.
 

Рекомендована література

 
1. Балабанова Л. B. Управління персоналом : навчальний посібник / Л. B. Балабанова, О. В. Сардак. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 471 с.
2. Менеджмент персоналу : навчальний посібник / [В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха]. – К. : КНЕУ, 2004. – 398 с.
3. Жуковська В. М. Управління персоналом. Практикум : навчальний посібник / В. М. Жуковська, І. П. Миколайчук. – К. : Київський національний торговельно-економічний університет, 2008. – 293 с.
4. Савельєва B. C. Управління персоналом : навчальний посібник / B. C. Савельєва, О. Л. Єськов. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 336 с.
5. Хміль Ф. І. Управління персоналом : підручник / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2006. – 606 с.
 

Стратегічне управління

 
Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління
 
Концепція стратегічного управління. Предмет та об’єкт стратегічного управління підприємством. Поняття «стратегія підприємства». Стратегічні рішення на підприємствах та фактори впливу на їх прийняття.

Ключові гіпотези стратегічного управління: випадковості, залежності від зовнішнього середовища, відповідності, стратегії, здібності та діяльності, багатоелементності, збалансо­ваності. Завдання стратегічного управління. Порівняльний аналіз стратегічного управління з іншими науковими підходами до управління підприємствами. Моделі стратегічного управління.

Імовірні вигоди від застосування стратегічного управління в практичній діяльності підприємств. Причини зростання значущості стратегічного управління для підприємств за ринкових умов господарювання. Досвід та проблеми використання теорії стратегічного управління в процесі розвитку українських підприємств за ринкових умов господарювання.
 
Тема 2. Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підприємства
 
Передумови для прийняття стратегічних рішень у процесі управління підприємством. Корпоративний, діловий, функціональний та операційний рівні стратегічних рішень.

Характерні риси стратегій підприємства. Загальна типологія стратегій за рівнями стратегічних рішень.

Стратегії підприємств різних галузей. Еталонні стратегії розвитку підприємства та стратегії його організаційного розвитку.

Стратегії управління ресурсами підприємства (ресурсозабезпечення та ресурсозбере­ження) та особливості їх вибору.

Виробнича стратегія підприємства та її класифікація за: розвитком виробництва, використанням виробничого потенціалу, стадіями виробничої філософії тощо. Маркетингова стратегія підприємства та її субстратегії (ринкова, товарна, якості, ціни, просування, збуту). Стратегії управління персоналом. Стратегії наукових досліджень та розробок.

Стратегії підприємств на іноземних ринках.
 
Тема 3. Етапи стратегічного управління та особливості формування стратегії підприємства
 
Основні етапи стратегічного управління: стратегічне планування, стратегічний аналіз, стратегічний вибір, реалізація стратегії.

Місія підприємства та правила її формулювання в процесі стратегічного управління підприємством. Значення місії для підприємства з орієнтацією на стратегічний розвиток. Класифікація стратегічних цілей. Побудова дерева стратегічних цілей. Визначення факторів, що впливають на вибір стратегічних цілей. Формування системи стратегічних цілей і завдань.

Альтернативні підходи стратегічних шкіл до формування стратегії підприємства. Сутність та принципи планування стратегій. Структура стратегічного плану та моделі стратегічного планування.
 
Тема 4. Стратегічне планування
 
Принципи стратегічного планування. Значення стратегічного планування діяльності підприємства за умов нестабільності зовнішнього оточення. Підходи до організації стратегічного планування на підприємстві.

Процес стратегічного планування. Характеристика етапу цілеутворення. Вибір місії та правила її формування. Значення місії для підприємства з орієнтацією на стратегічний розвиток. Девіз та кредо підприємства. Класифікація стратегічних цілей. Фактори, які впли­вають на вибір стратегічних цілей. Сфери встановлення стратегічних цілей підприємства.
 
Тема 5. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства
 
Сутність та об’єкти стратегічного аналізу в процесі прийняття стратегічних рішень.

Специфіка загального, галузевого, операційного та внутрішнього середовищ підприємства. Типи зовнішнього середовища підприємства: змінне або нестабільне, вороже, різноманітне, технічно складне. Фактори впливу на нестабільність зовнішнього середовища.

Особливості стратегічного аналізу середовища підприємств виробничої та невиробничої сфер діяльності. Методи та моделі для проведення стратегічної діагностики середовища підприємства.

Наукові підходи до визначення ступеня нестабільності зовнішнього середовища. Ризики ринкового середовища та їх роль у стратегічному управлінні підприємством. Методи та показники оцінювання ризиків ринкового середовища підприємства.

Стратегічний аналіз галузевого середовища підприємства. Особливості галузевого розвитку у часі. Модель життєвого циклу галузі. Визначення ключових факторів успіху (КФУ) підприємства залежно від специфіки галузевого середовища.
 
Тема 6. Стратегічний потенціал підприємства та формування його конкурентних переваг
 
Поняття «стратегічний потенціал підприємства». Елементи стратегічного потенціалу підприємства та фактори впливу на його формування і розвиток.

Методи та показники оцінювання стратегічного потенціалу підприємства. Розриви між стратегічними цілями та потенціалом підприємства. Особливості управління стратегічним потенціалом підприємств різних сфер економічної діяльності.

Ресурси та компетенції як носії конкурентних переваг підприємства. Характеристика ключових компетенцій підприємства та методи їх ідентифікації. Основні способи (механізми) реконфігурації компетенцій підприємства.

Організаційні здатності як необхідна база розвитку ресурсів та компетенцій підприємства. Рутини, їх місце в організаційних процесах та способи трансформації.

Технології формування та розвитку конкурентних переваг підприємства. Концепція ланцюга формування вартості (цінностей). Вплив змін у стратегічному потенціалі підприємства на розвиток та зміцнення його конкурентних переваг на ринку.
 
Тема 7. Види стратегічного управління
 
Девіантний та превентивний характери системи управління. Системи управління за умов стабільного, динамічного зовнішнього оточення та в умовах кризової ситуації. Поняття «сильних» і «слабких» сигналів зовнішнього середовища в процесі стратегічного управління підприємством.

Ранжування управлінських завдань за ступенем терміновості рішення. Інформаційні компоненти системи стратегічного управління.

Управління на засадах контролю, екстраполяції, передбачення змін. Управління на засадах гнучких екстрених рішень: управління шляхом реструктурування стратегічних завдань, управління за слабкими сигналами, управління за умов стратегічних несподіванок.

Застосування різновидів стратегічного управління підприємствами України та інших країн світу за ринкових умов господарювання.
 
Тема 8. Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією підприємства
 
Поняття «портфель підприємства» у стратегічному управлінні та мета його розробки. Сутність портфельної стратегії підприємства та її різновиди залежно від галузевої привабливості й організаційної сили підприємства.

Стратегічна позиція підприємства та стратегічні зони господарювання (СЗГ): поняття та характеристика. Параметри, які характеризують стратегічну позицію підприємства та СЗГ. Ключові фактори успіху СЗГ: види та характеристика.

Визначення реальної та потенційної ємностей ринку.

Привабливість СЗГ та її оцінювання. Стратегічна гнучкість (зовнішня і внутрішня) та синергізм СЗГ. Використання матриць Бостонської консультаційної групи, МакКінсі та інших для оцінювання стратегічної позиції підприємства і визначення стратегічно перспективних для нього напрямів розвитку на ринку.
 
Тема 9. Генерування стратегій та умови їх реалізації
 
Критерії вибору стратегічних альтернатив. Використання матричних моделей (І. Ансоффа, М. Портера та ін.) у процесі генерування стратегій підприємства.

Стратегічний набір підприємства та вимоги до його формування. Поняття стратегічної прогалини. Специфічні напрями заповнення стратегічної прогалини.

Умови реалізації стратегії, пов’язані з управлінською структурою, організаційною культурою та персоналом підприємства. Створення корпоративної культури для підтримки стратегії підприємства. Мотивація персоналу в процесі реалізації стратегії.
 
Тема 10. Стратегічний контроль у процесі стратегічних перетворень на підприємстві
 
Мета та завдання стратегічного контролю в управлінні діяльністю підприємства за ринкових умов господарювання. Методи оцінювання обраних підприємством стратегій. Критерії та показники ефективності стратегій.

Оцінювання доцільності впровадження стратегічних змін на підприємстві в процесі реалізації стратегії. Суть стратегічних перетворень та визначення їх рівня: стратегія, що триває, рутинні стратегічні зміни, обмежені зміни, радикальні стратегічні перетворення, зміна напрямку руху. Характеристика впливу різнорівневих стратегічних змін на підприємство. Масштаби стратегічних перетворень та особливості їх здійснення.

Агенти змін, їх навички та основні завдання. Налагодження зворотного зв’язку в процесі стратегічного управління. Підготовка агентів змін середньої ланки. Шляхи подолання стереотипів, що загрожують змінам. Ментальні моделі агентів стратегічних змін.
 

Рекомендована література

 
1. Василенко В. О. Стратегічне управління підприємством : навчальний посібник / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 400 с.
2. Забродська Л. Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії : навчальний посібник / Л. Д. Забродська. – X. : Консум, 2004. – 208 с.
3. Мізюк Б. М. Основи стратегічного управління : підручник / Б. М. Мізюк. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 544 с.
4. Мізюк Б. М. Стратегічний менеджмент : навчальний посібник / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська, І. В. Артищук. – Львів : Магнолія-2006, 2013. – 376 с.
5. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник / З. Є. Шершньова. – К. : КНЕУ, 2004. - 699 с.
 

Адміністративний менеджмент

 
Тема 1. Теорія адміністративного менеджменту
 
Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту. Класична адміністративна школа: А. Файоль, Л. Урвік, Г. Черч, Дж. Муні, А. Рейлі. Теорія адміністративної організації ідеального типу М. Вебера. Сучасна концепція адміністративного менеджменту. Принципи адміністративного управління.

Критика концепції адміністративного менеджменту. Управлінський бюрократизм. Проблеми й перспективи розвитку адміністративного менеджменту в умовах хаосу та невизначеності. Адміністративний менеджмент в різних ділових культурах та цивілізаціях: вплив національних традицій, культури та менталітету.
 
Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат управління
 
Система адміністративного управління. Категорії адміністративного менеджменту (AMS). Структура АМS. Рівні формування АМS. Адміністративний менеджмент у бізнес-організаціях, некомерційних та громадських організаціях.

Адміністративні органи управління та їх різновиди. Адміністрація (апарат управління) як орган адміністративного управління і суб’єкт адміністративного менеджменту, її форми, завдання, функції та структура.

Сутність і значення процесу адміністративного менеджменту. Складові процесу адміністративного менеджменту: функції (технологія), методи, управлінські рішення.

Менеджер-адміністратор як ключовий елемент системи адміністративного управління та суб’єкт адміністративного менеджменту. Зміст діяльності, функції й завдання менеджера-адміністратора. Адміністративні посади та їх ієрархія. Вимоги до сучасного менеджера-адміністратора.
 
Тема 3. Планування в адміністративному менеджменті
 
Сутність адміністративного планування. Цільовий підхід до планування. Принципи адміністративного планування. Рівні адміністративного планування. Методичні основи адміністративного планування. Методи розробки планів. Графіки виконання робіт.

Стратегічне бачення, прогнозування і програмування. Перспективне і стратегічне планування як основна функція адміністрації. Цільові комплексні програми. Коротко­термінові та оперативні плани. Календарні плани. Маршрутні карти. Індивідуальні плани.
 
Тема 4. Організовування праці підлеглих та проектування робіт
 
Сутність організування діяльності адміністрації та її роль в адміністративному менеджменті. Організування структури адміністрації. Закріплення повноважень, обов’язків та відповідальності працівників адміністрації підприємства. Делегування повноважень. Централізація та децентралізація управлінських повноважень в апараті управління. Конкре­тизація відповідальності.

Методологічні основи проектування організаційних структур адміністративного управління. Фактори, які впливають на процес проектування. Процедура проектування організаційних структур адміністративного управління. Інструменти проектування.

Горизонтальний, функціональний розподіл праці та вертикальна спеціалізація адміністративного управління. Рівні адміністративного управління. Департаменталізація в апараті управління. Види департаменталізації. Адміністративні одиниці. Масштаб керованості. Побудова ієрархії адміністративного управління в апараті управління.

Концепція проектування роботи. Аналіз роботи. Зміст, вимоги та контекст роботи. Параметри роботи. Сприйняття змісту роботи. Зв’язок технології та проектування роботи. Моделі проектування робіт.
 
Тема 5. Мотивування працівників апарату управління
 
Форми мотивування адміністративних працівників. Запобігання демотивації. Роль посадових окладів, надбавок, доплат та премій у мотивуванні апарату правління. Нетра­диційні підходи до мотивування працівників апарату управління. Побудова систем стимулювання адміністрації.
 
Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті
 
Види контролювання діяльності апарату правління. Попередній, поточний та завершальний види контролю діяльності апарату правління. Особливості та умови контролювання адміністративної діяльності. Зміст адміністративного та виконавчого контролю. Принципи адміністративного контролю. Принципи адміністративного контролю. Види адміністративного контролю. Зовнішній та внутрішній види адміністративного контролю. Адміністративні стандарти. Суцільний та вибірковий способи контролю. Візуальні та автоматизовані види контрольного спостереження. Інструменти адміністративного контролю. Бюджетний контроль, адміністративний аудит, статистичне спостереження, особисте спостереження, доповідь, звіт, нарада.

Особливості регулювання адміністративної діяльності в організації. Регулювання як спосіб усунення відхилень і недоліків адміністративної діяльності.
 
Тема 7. Адміністративні методи управління
 
Методи адміністративного менеджменту та їх класифікація. Організаційно-розпорядчі та адміністративно-розпорядчі методи. Накази, розпорядження, усні вказівки. Регламентація управління. Види регламентів. Методика розробки регламентів. Сучасні підходи до розробки регламентів. Особливості регламентації у сфері обслуговування.

Документаційне, інформаційне, правове, кадрове і технічне забезпечення системи адміністративного менеджменту. Адміністративне діловодство в організації.

Природа адміністративної влади. Персоналізація та персоніфікація влади. Типологія керівників і підлеглих. Авторитет керівника. Обов’язки, права та відповідальність підлеглих. Адміністративний вплив. Способи адміністративного впливу. Дисциплінарний вплив. Організація дисципліни та порядку. Розпорядження як спосіб реалізації адміністративної влади. Делегування влади підлеглим.

Раціоналізація, демократизація та економізація відносин між підлеглими й адміністрацією. Колективне управління.
 
Тема 8. Адміністрування управлінських рішень
 
Види управлінських рішень у системі адміністративного менеджменту. Створення системи комунікацій і інформаційного забезпечення організації. Побудова комунікаційних мереж в апараті управління. Форми адміністрування управлінських рішень. Характеристика систем виконання управлінських рішень. Форми прийняття управлінських рішень адмі­ністрацією. Характеристика систем виконання управлінських рішень. Контроль над ухваленими рішеннями. Оцінювання реалізації управлінських рішень. Санкції і стимулювання.
 
Тема 9. Сучасні технології адміністративного менеджменту
 
Інформаційні системи – основа сучасних технологій адміністративного менеджменту. Види та форми інформаційних систем в адміністративному менеджменті. Процесний підхід в адміністративному менеджменті. Адміністративні ноу-хау. Адміністрування бізнес-процесів. Адміністративний менеджмент та концепція «бережливого виробництва». Інтеграція системи адміністративного менеджменту з автоматизованою системою управління організацією (ERP-системи). Адміністративний менеджмент і системи управління якістю за стандартами ISO.
 

Рекомендована література

 
1. Гладун З. С. Адміністративне право України : навчальний посібник / З. С. Гладун. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 579 с.
2. Державне управління : навчальний посібник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна. – К. : Знання-Прес, 2003. – 343 с.
3. Державне регулювання економіки : підручник / І. Р. Михасюк, А. Ф. Мельник, М. І. Крупка, З. М. Залога; [за ред. І. Р. Михасюка]. – К. : Атіка; Ельга-Н, 2000. – 592 с.
4. Мельник А. Ф. Державне управління. Державна служба : посібник для викладачів, магістрів та держслужбовців / А. Ф. Мельник. – Луганськ : Східноукраїнський державний університет, 2000. – 276 с.
 

Операційний менеджмент

 
Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту
 
Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Об’єктивні закономірності управління виробництвом (операційною діяльністю).

Сутність операційної функції. Галузеві особливості операційної функції.

Категорії «операційна діяльність» та «виробнича діяльність», їх взаємозв’язок та розбіжності. Виробничий та операційний види менеджменту: спільні та відмінні характеристики. Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. Взаємо­зв’язок операційного менеджменту з іншими функціональними видами менеджменту.

Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова революція, розвиток теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту і систем.

Взаємозв’язок між категоріями «операційна функція», «операційний менеджер», «операційна система», «операційний процес», «операція».

Особливості операційного менеджменту: цілі та основні завдання.

Структура процесу реалізації операційного менеджменту. Функціональна характеристика операційного менеджменту.
 
Тема 2. Операційна система організації: поняття, склад та види
 
Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна система як об’єкт управління. Особливості та властивості операційної системи.

Елементи операційної системи: підсистема забезпечення, переробна підсистема та підсистема планування і контролю. «Входи» та «виходи» операційної системи.

Класифікаційні підходи до операційних систем. Специфічні риси одиничної опера­ційної системи. Особливості операційної системи серійного типу. Характеристика операційної системи масового виробництва. Операційна система з безперервним процесом як різновид операційної системи масового виробництва.
 
Тема 3. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати
 
Поняття операційної діяльності підприємства. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності. Продукт (послуга) як результат операційної діяльності підприємства.

Операційні процеси організації – динамічна основа функціонування та розвитку операційної системи. Принципи організації та складність операційних процесів. Типи операційних процесів, їх ознаки.

Організація операційного процесу у просторі: технологічний та предметний напрями спеціалізації.

Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. Визначення тривалості операційного циклу підприємства. Особливості управління за фазами операційного циклу підприємства.
 
Тема 4. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи
 
Коло стратегічних питань, що вирішуються в операційному менеджменті.

Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Виражена компетентність підприємства.

Формування стратегії виробництва товару. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію.

Розробка стратегії процесу. Типи процесів: сфокусований на процесі, сфокусований на продукті та процес, який повторюється. Порівняння стратегій процесів.

Особливості сфери послуг, які впливають на операційну стратегію.

Застосування «дерева рішень» у проектуванні продукту або процесу.
 
Тема 5. Управління процесом проектування операційної системи
 
Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад критеріїв та факторів проектування операційної системи. Соціотехнічний підхід до розробки операцій. Відмінності між проектуванням продукту та послуги. Розгортання функції якості як можливість залучення споживача до операційного процесу.

Сучасний рівень розвитку виробничих та невиробничих операційних систем.

Необхідність рішень з просторової організації діяльності. Проектування виробничих потужностей: аргументи на користь створення великих централізованих та невеликих децентралізованих підприємств. Проектування та місце розташування підприємства: фактори мікро- і макросередовища.

Розміщення обладнання та робочих місць для виробництва: поопераційне функціональне, потокове лінійне та фіксоване позиційне планування. Проектування робіт і нормування праці.
 
Тема 6. Управління поточним функціонуванням операційної системи
 
Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування операцій, сукупне планування. Базові стратегії планування.

Управління матеріально-технічним забезпеченням. Функції, завдання і основні вимоги до оперативного управління виробництвом. Зміст та фази оперативного управління. Види систем оперативного управління виробництвом. Організація диспетчеризації операційної діяльності.

Контролювання операційного процесу: значення й технологія. Контролювання якості сировини, матеріалів, товарів та послуг. Контролювання запасів.

Роль, завдання та принципи управління матеріальними ресурсами і запасами. Управлінські рішення у сфері управління запасами та пов’язаними з ними витратами. Особливості управління запасами залежного та незалежного видів попиту. Виштовхувальні та витягувальні системи.

Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Розподіл та кооперація праці. Мо­тивування роботи. Основи нормування праці. Методи нормування праці та часу. Хронометраж.
 
Тема 7. Основи управління проектами
 
Сутність проектного підходу до управління організацією. Значення та основні завдання в процесі управління проектами.

Планування проектів. Поопераційний перелік робіт. Створення робочих графіків за допомогою діаграм Г. Ганта. Розклад проектів. Контроль проектів. Методи мережевого планування: переваги та недоліки. Техніка управління проектами методом оцінювання та розгляду програми (РЕНТ) і методом критичного шляху (СРМ).
 
Тема 8. Основи менеджменту якості
 
Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг. Показники якості та методи їх оцінювання.

Основні підходи щодо менеджменту якості. Планування якості. Організаційне забезпечення якості. Інструменти контролю якості. Аналіз існуючих програм забезпечення якості: підходи У. Е. Демінга, Дж. Джурана, П. Кросбі, К. Ісікави. Підхід з позицій загального менеджменту якості. Розвиток програми забезпечення якості. Система стандартів 180 9000.
 
Тема 9. Управління результативністю операційної діяльності
 
Показники результативності функціонування виробничих та невиробничих операційних систем.

Продуктивність операційної діяльності як міра результативності операційного менеджменту. Комплексний підхід до питань продуктивності. Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи. Фактори, що впливають на динаміку продуктивності. Шляхи підвищення її продуктивності.
 

Рекомендована література

 
1. Василенко В. О. Виробничий (операційний) менеджмент : навчальний посібник / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 532 с.
2. Гевко І. Б. Операційний менеджмент : навчальний посібник / І. Б. Гевко. – К. : Кондор, 2005. – 228 с.
3. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. Принципи и практика / Л. Гэлловэй. – СПб. : Питер, 2002. – 320 с.
4. Микитенко Н. В. Операційний менеджмент. Практикум : навчальний посібник / Н. В. Микитенко. – К. : КНТЕУ, 2009. – 197 с.
5. Омельяненко Т. В. Операційний менеджмент : навчально-методичний посібник / Т. В. Омельяненко, Н. В. Задорожна. – К. : КНЕУ, 2003. – 236 с.
6. Сахно Є. Ю. Менеджмент сервісу: теорія та практика : навчальний посібник / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенок. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 328 с.
7. Сумець О. М. Основи операційного менеджменту : підручник / О. М. Сумець. – К. : Професіонал, 2005. – 414 с.
8. Трут О. О. Операційний менеджмент : підручник / О. О. Трут. – К. : Академвидав, 2013. – 348 с.
9. Ханна М. Д. Управління виробництвом з метою задоволення споживача : підручник / М. Д. Ханна. – К. : ЗАТ «Віпол», 2003. – 225 с.
10. Чейз Р. Б. Производственннй и операционный менеджмент / Р. Б. Чейз, Ф. Р. Джейкобз, Н. Дж. Аквилано. – М. : Вильямс, 2007. – 1184 с.
11. Школа І. М. Операційний менеджмент : практикум / І. М. Школа, О. В. Михайлівська. – Чернівці : Книги-ХХI , 2004. – 376 с.
 

Самоменеджмент

 
Тема 1. Методологічні підходи до самоменеджменту

Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту. Концептуальний підхід до самоменеджменту Л. Зайверта. Концепція особистісних обмежень М. Вудкока і Д. Френсіса. Критерії ефективного самоменеджменту: вміння управляти собою, адекватні особистісні цінності, чіткі особистісні цілі, навички вирішення проблем, інноваційність, високий творчий потенціал, уміння навчати і розвивати професійні якості підлеглих.

Визначення ціннісних орієнтирів особистості. Життєва позиція особистості: активна, проактивна, пасивна. Ключові принципи визначення особистісних цілей менеджера. Загальні обмеження при виборі цілей. Саморозвиток особистості менеджера. Професійне та посадове зростання. Планування ділової кар’єри менеджера.
 
Тема 2. Планування особистої роботи менеджера

Цільове планування роботи менеджера. Методи планування особистої діяльності менеджера. Основні стадії перспективного й оперативного планування особистої роботи ме­неджера. Традиційні й комп’ютерні засоби планування особистої роботи менеджера.

Основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності. Раціональний розподіл функцій між керівником та працівниками апарату управління. Визначення функцій заступника та рівня централізації управління. Принципи та етапи розподілу управлінських функцій. Дотримання субординації. Проектування складу структурних одиниць. Делегуван­ня повноважень. Основні перешкоди делегуванню. Розподіл завдань. Техніка і форми передання розпоряджень. Ключові принципи розпорядчої діяльності.

Методи нормування управлінської діяльності. Порядок розрахунку нормативів трудо­місткості управління. Особливості часу як ресурсу. Тайм-менеджмент. Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому, особливості прийому з особистих питань. Раціоналізація телефонних розмов.

Технологія проведення нарад та зборів. Цільові установки виступу. Структура і зміст виступу. Вибір форм візуалізації тексту виступу. Техніка презентації. Початок і кульмінація презентації. Критичні моменти під час виступу.

Класифікація й основні функції переговорів. Проблемний підхід до проведення переговорів. Агресивний і пасивний підходи до проведення переговорів. Етапи підготовки і проведення переговорів. Тактика переговорів. Узгодження результатів переговорів. Оформ­лення результатів переговорного процесу. Засади ораторського мистецтва.
 
Тема 3. Організовування діяльності менеджера

Об’єктивні основи виникнення і розвитку управлінської праці. Зміст та особливості управлінської праці. Види та класифікація управлінської діяльності. Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства. Форми керівництва. Закони розвитку організації праці. Критерії оптимізації трудових процесів.

Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі. Основні принципи і напрями наукової організації праці менеджера. Основні вимоги до організації робочого місця менеджера. Класифікація робочих місць. Система планування приміщень: кабінетна, загальна, стільникова. Правила розподілу приміщень. Використання технічних засобів управління та їх класифікація. Фактори виробничого середовища, правила створення раціональних умов управлінської праці.

Методи і засоби раціональної обробки текстових матеріалів. Вдосконалення методики читання. Використання ввідних, посилюючих, опорних сигналів.
 
Тема 4. Самомотивування та самоконтроль менеджера

Розвиток ініціативності, енергійності, уміння володіти ситуацією, стресостійкості. Розвиток уміння стимулювати та карати, критикувати людей.

Конфлікти у діяльності менеджера: сутність і види. Закономірності взаємовідносин і поведінки людей у конфліктних ситуаціях. Методи подолання конфліктних ситуацій. Прийоми поведінки менеджера у конфліктних ситуаціях. Стратегія і тактика взаємодії в конфліктних ситуаціях. Поведінка менеджера у конфліктних ситуаціях.
 
Тема 5. Формування якостей ефективного менеджера

Розвиток менеджера як особистості. Фактори впливу соціального оточення на формування професійно важливих якостей менеджера. Психологічні особливості стилів управління. Індивідуальний стиль управління. Авторитет керівника: суб’єктивна і об’єктивна значимості. Харизматична влада керівника. Розвиток харизматичних здібностей особистості. Внутрішньоособистісні проблеми лідера. Відповідальність лідера.

Формування професійно-ділових якостей менеджера: професійність, здатність генеру­вати корисні ідеї, здатність приймати нестандартні управлінські рішення та нести відпові­дальність за них, прагнення до професійного зростання, підприємливість, авторитетність, здатність до інновацій та виваженого ризику. Розвиток адміністративно-організаційних якостей менеджера: оперативність, гнучкість управління, здатність стимулювати ініціативу, уміння доводити справу до завершення, інтернальність, уміння формувати команду та орга­нізовувати роботу підлеглих, здатність делегувати повноваження, уміння організовувати час.

Розвиток соціально-психологічних якостей менеджера: управлінська культура, розум, ерудиція, культура ділового спілкування, лідерські здібності, колегіальність, толерантність, оптимізм, екстравертність, інтелектуальність, емоційна стійкість, почуття гумору, вміння створювати власний імідж. Розвиток моральних якостей менеджера: порядність, людяність, чесність, повага до гідності людей, готовність допомагати, громадянська позиція, інтелігент­ність, національна свідомість.
 
Тема 6. Розвиток менеджерського потенціалу

Сутність, види, напрями розвитку менеджерського потенціалу. Психофізіологічний потенціал. Інтелектуальний потенціал особистості.

Творчий потенціал особистості. Типи творчої особистості. Процес самореалізації особистості в одному або декількох соціально зумовлених видах творчої діяльності. Бар’єри щодо розвитку творчого потенціалу менеджера. Характеристика керівника з творчим підходом до виконання посадових обов’язків. Творче вирішення управлінських проблем.
 

Рекомендована література

 
1. Балабанова Л. В. Організація праці менеджера : навчальний посібник / Л. В. Балабанова, О. П. Сардак. – К. : Професіонал, 2007. – 407 с.
2. Довгань Л. Є. Праця керівника, або практичний менеджмент : навчальний посібник / Л. Є. Довгань. – К. : Ексоб, 2002. – 384 с.
3. Керівництво організацією : навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, О. Г. Мельник, І. С. Проник. – Львів : Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 244 с.
4. Лукашевич Н. П. Теория и практика самоменеджмента : учебное пособие / Н. П. Лукашевич. – К. : МАУП, 2002. – 360 с.
5. Сенге П. Преображение. Потенциал человека и горизонты будущего / П. Сенге, О. Шаймер. – М. : Олимп-Бизнес, 2008. – 304 с.
6. Хміль Ф. І. Ділове спілкування : навчальний посібник / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2004. – 280 с.
 

Управління інноваціями

 
Тема 1. Сутність понять управління інноваціями

Сутність поняття «інновація». Класифікація новацій, інноваційних процесів, нововведень. Сучасні аспекти нововведень та розвитку конкуренції.

Управління інноваціями як сукупність принципів, методів і форм управління інноваційними процесами й інноваційною діяльністю. Інноваційний процес та інноваційна діяльність. Особливості прийняття рішень в управлінні інноваціями.

Інновації в теоріях економічного розвитку. Теорія довгих хвиль М. Д. Кондратьєва. Класична теорія нововведень. Неокласична теорія нововведень. Теорія прискорення. Становлення теорії інноватики та її сучасні концепції.
 
Тема 2. Інноваційна діяльність як об’єкт управління

Сутність понять «інноваційний процес» та «інноваційна діяльність». Етапи іннова­ційного процесу на макро- та мікрорівні. Особливості фундаментальної наукової діяльності, прикладних науково-дослідних розробок, проектно-конструкторських і науково-технічних робіт, виробничої інноваційної діяльності. Оцінювання факторів впливу зовнішнього та внутріш­нього середовищ на інноваційну діяльність організації.

Учасники інноваційної діяльності. Завдання управління інноваційною діяльністю. Технологія управління інноваціями.

Сфера інноваційної діяльності. Ринковий механізм (ринок новацій, ринок інвестицій, ринок чистої конкуренції нововведень) та інфраструктура інноваційної діяльності.
 
Тема 3. Державна підтримка інноваційних процесів

Роль держави у забезпеченні інноваційних процесів. Інновації як фактор економічного постання. Значення інноваційної діяльності для формування сучасної моделі економічного зростання національної економіки України. Ринкові механізми у галузі наукової та науково-технічної діяльностей. Методи державної підтримки інноваційної діяльності. Вплив державних, приватних і громадських структур. Національна інноваційна система.

Сучасний стан і перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні, особливості інноваційного розвитку в провідних індустріальних країнах.
 
Тема 4. Організаційні форми інноваційної діяльності

Принципи організації інноваційних процесів за циклом «дослідження – виробництво – дифузія – комерціалізація». Види наукових, проектних та інноваційних організацій. Роль академічного та освітянського секторів. Зміст понять «технопарк», «технополіси», «інку­батор інновацій».

Організація виконання НДДКР та інформаційне забезпечення інноваційних процесів. Організація впровадження й трансферту наукових інновацій. Малий інноваційний бізнес: життєвий цикл і тенденції розвитку. Особливості менеджменту в наукових організаціях і на малих інноваційних підприємствах.

Інноваційні венчурні фонди. Роль венчурного бізнесу в розвитку інноваційної діяльності.

Науково-технічна співпраця. Форми інтеграції науки і виробництва. Конкуренція та кооперація в галузі сучасних інноваційних технологій. Види виробничої та технологічної кооперації.
 
Тема 5. Управління інноваційним розвитком організації

Стратегічне управління інноваційним розвитком організації. Стратегія нововведень і їхня класифікація. Взаємозумовленість інноваційної політики та стратегії нововведень організації. Особливості розроблення, впровадження та реалізації стратегії нововведень.

Планування інноваційної діяльності. Продуктово-тематичне, техніко-економічне, оперативно-календарне планування інновацій.

Вплив структури управління на інноваційні можливості організації. Узгодження організаційної структури управління зі стратегією нововведень.

Мотиваційний механізм інноваційної діяльності. Форми та методи стимулювання інноваційної діяльності. Організаційно-економічні форми стимулювання інноваційної актив­ності працівників.
 
Тема 6. Управління інноваційним проектом
 
Інноваційний проект: поняття та основні види. Життєвий цикл інноваційного проекту. Фінансування інноваційного проекту.

Управління реалізацією інноваційних проектів. Ресурсне забезпечення інноваційного проекту. Інформаційне забезпечення. Інвестиційне забезпечення. Створення та використання різних організаційних форм проектного управління. Управління персоналом у процесі реалізації інноваційного проекту.

Управління проектними ризиками. Класифікація ризиків. Кількісне оцінювання ризиків. Методи аналізу невизначеності та ризику. Методи управління ризиками.
 
Тема 7. Інформаційне та фінансове забезпечення інноваційної діяльності
 
Значення, види, джерела інформації для забезпечення інноваційних процесів. Основні вимоги до інформації. Комунікації в інноваційній діяльності. Маркетинг інновацій. Система автоматизованого управління інноваціями. Державна система науково-технічної інформації в Україні.

Принципи організації фінансування інноваційних проектів. Класифікація джерел інвестицій для інноваційної діяльності. Власні ресурси організації. Фінансовий капітал: його формування та використання в інноваційній діяльності. Залучені засоби. Бюджетні асигнування в інноваційну діяльність. Іноземні інвестиції. Кредитування інноваційної діяльності. Корпоративне фінансування. Проектне фінансування.
 
Тема 8. Оцінювання ефективності інноваційної діяльності організації

Ефективність інноваційної діяльності. Характеристика результатів і ефективність витрат на інноваційну діяльність. Інноваційна діяльність як об’єкт інвестування.

Обґрунтування економічної ефективності інноваційного проекту. Критерії інвестиційної привабливості та оцінювання інноваційних проектів. Методи оцінювання інноваційних проектів. Аналіз інноваційних проектів за умов невизначеності. Оцінювання впливу невизначеності на ефективність інноваційного проекту.

Врахування проектних ризиків під час оцінювання ефективності інноваційних проектів.
 

Рекомендована література

 
1. Василенко В. О. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник / В. О. Василенко, В. Г. Шматько. – К. : ЦУЛ; Фенікс, 2003. – 440 с.
2. Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В. Ф. Гринев. – К. : МАУП, 2001. – 152 с.
3. Гриньов А. В. Економіка й організація інноваційної діяльності : навчальний посібник / А. В. Гриньов, М. М. Малич, В. В. Сластіна. – Х. : Харківський інститут управління, 2010. – 345 с.
4. Инновационный менеджмент : учебник / [под ред. С. Д. Ильенковой]. – М. : Юнити-Дана, 2007. – 335 с.
5. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник / Н. В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – 502 с.
6. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник / П. П. Микитюк. – К. : ЦУЛ, 2007. – 298 с.
7. Основи інноваційного менеджменту / [за ред. О. П. М’якушева]. – Х. : Харківський інститут управління, 2008. – 377 с.
8. Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент : підручник / Т. О. Скрипко. – К. : Знання, 2011. – 423 с.
9. Стадник В. В. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К. : Академвидав, 2006. – 464 с.
10. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : учебник / Р. А. Фатхутдинов. – СПб. : Питер, 2011. – 448 с.
 

Теорія організації

 
Тема 1. Методологічні засади теорії організації
 
Сутність поняття «організація».

Закони організації. Закони функціонування (статики) організації: закон композиції, закон пропорційності, закон найменших. Закони розвитку (динаміки) організації: закон онтогенезу (перетворення), закон синергії, закон інформованості-упорядкованості, закон єдності аналізу й синтезу, закон самозбереження.

Принципи організації: принцип ланцюгового зв’язку, принцип інгресії, принцип підбору, принцип рухомої рівноваги, принцип слабкої ланки. Групування принципів.

Етапи розвитку організації: зародження, зростання, зрілості, старіння. Збереження рівноваги організації та її цілісності.
 
Тема 2. Основні організаційні теорії та моделі
 
Організаційні теорії: класична організаційна теорія, теорії організаційної поведінки, теорія інститутів та інституційних змін, популяційно-екологічна (еволюційна) теорія, тектологія О. О. Богданова, ноосфера В. І. Вернадського.

Еволюція теоретичних концепцій організації.

Основні моделі організацій: органічна та механістична.
 
Тема 3. Організація як система
 
Формування системних уявлень: Платон, Аристотель, Кант, А. Сміт. Системність як загальна властивість матерії. Системний підхід (погляд). Стан системи, властивості системи, поведінка системи, дія, подія.

Будова систем: підсистема, елемент, структура, зв’язок. Атрибути зв’язку: спрямованість, сила, характер.

Класифікація систем. Загальна класифікація: абстрактні системи, конкретні системи, відкриті системи, закриті системи, динамічні системи, адаптивні системи, ієрархічні системи, їх характеристики. Класифікація за ознаками: за походженням, за описом змінних, за способом управління, за типом операторів.

Аспекти організаційного порядку. Типологія організацій. Класифікація організацій за ознаками: класифікація за принципами управління, класифікація за функціональними ознаками, класифікація за ознакою реалізації суспільних функцій, класифікація за ознакою визначення цілі (ціннісно-орієнтовані організації, організації, які формують власні цілі, цілескеровані організації, цілеспрямовані організації, цілеорієнтовані організації, цілепридатні організації, паразитичні організації).
 
Тема 4. Організація як соціум
 
Соціальна організація і соціальна спільність. Людина як елемент соціальної системи. Активність і опірність соціальної організації. Загальні риси соціальної організації.

Основні види соціальних організацій: формальна й неформальна організації.

Механізми регулювання (регулятори) у соціальних системах: цільова управлінська дія, саморегуляція (самоуправління), організаційний порядок.
 
Тема 5. Організаційний процес

Організаційна діяльність. Альтернативні парадигми організаційного процесу. Система управління – кібернетичний підхід.

Принципи управління: принцип розімкненого управління, принцип розімкненого управління з компенсацією збурень, принцип замкненого управління, принцип однократного управління.
Оптимізація управління. Адаптивні й самоналаштовувані системи.

Методи управління: детермінований метод управління, програмно-цільовий метод управління, ціннісно-орієнтований метод управління.
 
Тема 6. Самоорганізація

Природно-наукові засади синергетики. Ентропія. Самоорганізація як ґрунтовний процес природи. Антиентропійна спрямованість самоорганізації. Сутнісний зміст синергетики.

Синергетична концепція самоорганізації. Основні положення синергетичної концепції самоорганізації. Атрактори, біфуркація, фрактали, детермінований хаос. Процеси самоорганізації. Необерненість і неповторюваність самоорганізації. Принципи самоорганізації: принцип від’ємного зворотного зв’язку, принцип позитивного зворотного зв’язку. Спонтанність і випадковість.

Гнучкість організації. Гнучкість процесу: гнучкість орієнтації й реалізації. Гнучкість системи: фактори й результати гнучкості системи. Виробнича гнучкість: фактори та функціональні й структурні ознаки виробничої гнучкості.

Сталість організації. Статична й динамічна сталості. Типи сталості: внутрішня, зовнішня й спадкова сталості, кількісна й структурна сталості. Несталий стан системи. Сталість і управління змінами.
 
Тема 7. Зовнішнє й внутрішнє середовища організації

Внутрішнє середовище організації. Змінні всередині організації (внутрішні фактори): цілі, завдання, структура, технологія, люди. Культура та імідж організації як її внутрішні фактори. Взаємозв’язок внутрішніх факторів. Методи дослідження внутрішнього середовища організації: аналітичні методи, експертні методи, лінійне програмування, динамічне програмування, діагностування (експрес-діагностика, ґрунтовна діагностика), внутрішній моніторинг (моментні спостереження, постійні спостереження).

Зовнішнє середовище організації. Мікрооточення (фактори зовнішнього середовища безпосереднього впливу): партнери, конкуренти, центральні та місцеві органи влади, навколишнє населення, природні умови. Макрооточення (фактори зовнішнього середовища опосередкованого впливу): міжнародні події та оточення, стан економіки, соціокультурні фактори, політичні обставини, розвиток науки й технології, право, соціально-суспільні фактори. Методи дослідження зовнішнього середовища (зовнішній моніторинг): зовнішнє спос­мереження, цільове спостереження, неформальний пошук, формальний пошук.

Взаємозв’язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ.
 
Тема 8. Організаційне проектування

Концептуальні терміни: організаційна форма управління (ОФУ), відносини, децентралізація, стратегія, структура, виробнича структура, технологічна структура, зв’язок, структура управління, ланка управління, рівень управління. Сутність та етапи організаційного проектування. Переваги та недоліки традиційних організаційних форм управління. Переваги та недоліки адаптивних організаційних форм управління. Теоретичні засади створення й розвитку організаційних форм управління.

Методологія проектування організаційних форм управління. Концептуальні підходи до проектування організаційних форм управління. Основні методологічні принципи проектування організаційних форм управління. Методи проектування організаційних форм управління.

Технологія проектування організаційних форм управління. Процес проектування організаційних форм управління: зміст основних етапів проектування ОФУ (передпроектної підготовки, проектування, впровадження проекту). Розробка організаційного робочого проекту.

Оцінювання ефективності організаційних форм управління. Підходи до оцінювання ефективності організаційних форм управління. Показники для оцінювання ефективності. Методика розрахунку основних коефіцієнтів: ефективності ОФУ, ланковості, територіальної концентрації, дублювання функцій, надійності системи управління, централізації (децентралізації) функцій, ефективності використання інформації.

Криза парадигми традиційного менеджменту. Перспективи розвитку організаційних утворень.
 
Тема 9. Культура організації

Зміст понять «культура» і «організаційна культура». Концептуальні підходи до формування організаційної культури. Моделі організаційної культури. Характеристики організаційної культури. Громадянська й корпоративна культури.

Типологія організаційних культур. Визначальні фактори культури організації. Підходи до типізації організаційних культур: факторні моделі цінностей, менталітет і організаційна культура, фундаментальні вірування та цінності, ставлення до часу, конкуруючі цінності. Характеристика типів культури за ознакою конкуруючих цінностей: кланова, ієрархічна (бюрократична), ринкова та адхократична культури.

Сучасна українська організаційна культура: джерела та основний зміст.
 

Рекомендована література

 
1. Виноградський М. Д. Менеджмент в організації : навчальний посібник / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шкапова. – К. : Кондор, 2002. – 654 с.
2. Гибсон Дж. Л. Организации: поведение, структура, процессы / Дж. Л. Гибсон, Д. М. Иванцевич, Д. Х.-мл. Доннелли. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 662 с.
3. Иванова Т. Ю. Теория организации : учебник / Т. Ю. Иванова, В. И. Приходько. – СПб. : Питер, 2004. – 272 с.
4. Лапыгин Ю. Н. Теория организации / Ю. Н. Лапыгин. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 311 с.
5. Латфуллин Г. Р. Теория организации / Г. Р. Латфуллин, A. B. Райченко. –СПб. : Питер, 2004. – 395 с.
6. Монастирський Г. Л. Теорія організації : навчально-методичний комплекс / Г. Л. Монастирський, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 84 с.
7. Монастирський Г. Л. Теорія організації : навчальний посібник / Г. Л. Монастирський. – K. : Знання, 2008. – 319 с.
8. Нємцов В. Д. Менеджмент органiзацiй : навчальний посібник / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань, Г. Ф. Сiнiок. – К. : ТОВ «УВПК» ЕксОб, 2002. – 392 с.
9. Осовська Г. В. Менеджмент організацій : навчальний посібник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2005. – 860 с.
10. Парахина В. Н. Теория организации : учебное пособие / В. Н. Парахина, Т. М. Федоренко. – М. : КНОРУС, 2006. – 296 с.
11. Подлесных В. Н. Теория организации : учебник / В. Н. Подлесных. – СПб. : Бизнес-пресса, 2006. – 336 с.
12. Свидрук І. І. Теорія організації : підручник / І. І. Свидрук, Ю. Б. Миронов, О. О. Кундицький. – Львів : Новий світ-2000, 2013. – 176 с.
13. Смирнов Э. А. Теория организации / Э. А. Смирнов. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 248 с.
14. Чернышев М. А. Теория организации : учебник / М. А. Чернышев, С. Г. Тяглов. – Ростов н/Д., 2008. – 676 с.