Хміль Федір Іванович

Хміль Федір Іванович

Хміль Федір ІвановичДоктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри менеджменту з 1992 до 2013 року.

Народився 18 червня 1947 р. в с. Сиволож Борзнянського району Чернігівської області.

Після закінчення зі срібною медаллю у 1965 р. Хорошеозерської середньої школи працював завідувачем магазину культтоварів Сиволозького споживчого товариства, у 1966-1967 рр. інструктором і старшим інструктором з організаційно-кооперативної роботи Борзнянської районної спілки споживчих товариств.

У 1967 р. був скерований на навчання до Львівського торговельно-економічного інституту (тепер Львівська комерційна академія), який і закінчив з відзнакою у 1971 р. за спеціальністю «Економіка торгівлі». Під час навчання активно займався студентською науковою діяльністю, був призером Всеукраїнського конкурсу студентських наукових праць з філософії.

Після закінчення ЛТЕІ деякий час працював економістом планово-економічного відділу Богуславського районного споживчого товариства Київської області, а в жовтні 1971 р. вступив до аспірантури при кафедрі економіки торгівлі ЛТЕІ.

Кандидатську дисертацію на тему «Визначення товарно-групових витрат обігу і їх використання в економічній роботі» захистив у Київському торговельно-економічному інституті у 1977 р. У 1984 р. йому присвоєне вчене звання «доцент».

З вересня 1992 р. Хміль Ф.І. очолює кафедру менеджменту Львівської комерційної академії. У 1998 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук «Менеджмент організацій в умовах трансформації економіки України» за спеціальністю «Підприємництво, менеджмент та маркетинг».

Рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 25 лютого 1999 р. присвоєне вчене звання професора.

Основна сфера наукових інтересів – обґрунтування наукових основ вітчизняного менеджменту. В цьому напрямі ним:

  • визначений склад та аргументований зміст понятійно-категорійного апарату, як теоретичної основи вітчизняної науки менеджменту;
  • виявлений комплекс чинників зовнішнього середовища діяльності виробничо-господарських організацій, що формують сучасну практику менеджменту в Україні;
  • розроблена методологія програмованого активно-адаптивного управління діяльністю виробничо-господарських організацій в умовах нестабільного соціально-економічного середовища, методика реструктуризації виробництва і управління в корпоратизованих підприємствах;
  • обґрунтовані основні напрями становлення нової системи соціально-психологічних відносин у трудових колективах та культури організацій.

Автор першого в Україні україномовного підручника для вищих навчальних закладів «Менеджмент» (К.: Вища школа, 1995 р.), одноосібної монографії «Становлення сучасного менеджменту в Україні (проблеми теорії та практики)» (Львів: ЛКА, 1996). У монографії здійснений науковий аналіз проблем розвитку вітчизняного менеджменту, його ролі в процесі соціально-економічних реформ у суспільстві. Визначені ключові віхи, досягнення яких дасть змогу побудувати систему управління виробничо-господарськими організаціями, яка поєднувала б національно-етнічні, економічні, світоглядні особливості українського суспільства із здобутками світової науки й практики управління. Співавтор 3-х наукових монографій з проблематики управління у споживчій кооперації України. Автор 2-х базових підручників («Основи менеджменту» (два видання) й «Управління персоналом»), 9-ти навчальних посібників для студентів, які навчаються за напрямом «Менеджмент» у вищих навчальних закладах України («Ділове спілкування», «Основи управлінського консультування», «Практикум з менеджменту організацій», «Управління персоналом комерційного банку» та ін.) Загальна кількість наукових і науково-методичних публікацій – близько 150. Має публікації за кордоном.

За роки керівництва кафедрою менеджменту створив висококваліфікований колектив викладачів, який гідно представляє львівську наукову школу менеджменту в Україні і за кордоном.

Нагороджений Почесною трудовою відзнакою Укоопспілки «Знак пошани», кількома грамотами Укоопспілки і ректорату ЛКА. В 2007 р. Указом Президента України йому присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».